Mantolama Sözleşmesi Örneği


Mantolama Sözleşmesi Örneği

Mantolama Sözleşmesi

Mantolama dış Cephe yada iç cephe yüzyine uygulanan ısı yalıtımı için yapılan enerji tasarrufu sağlayan işleme deniyor. Mantolama işlemi için işveren ile işi yapacak firma arasında mantolama sözleşmesi imzalanması gerekiyor. İşte bina mantolama sözleşmesi örneği!


Bina Mantolama Sözleşmesi Örneği!

İş veren ile yüklenici ısı yalıtımı firması arasında kesinlikle yapılması gereken ısı yalıtımı sözleşmesi doğrultularının haklarının korunmasına da yardımcı olmaktadır. Bütün detayların sözleşmede belirtilerek açıkça yazılması gelecekte meydana gelebilecek sorunların önüne geçebilecek kalite taşımasını sağlamaktadır. Diğer sözleşmelerde bulunduğu gibi doğrultular, işin uygulanacağı yer, işin cinsi ve bedeli, ödemeleri gibi genel hükümler içermesi gerekir.İş veren ile yüklenici ısı yalıtımı firması arasında kesinlikle yapılması gereken ısı yalıtımı sözleşmesi doğrultularının haklarının korunmasına da yardımcı olmaktadır. Bütün detayların sözleşmede belirtilerek açıkça yazılması gelecekte meydana gelebilecek sorunların önüne geçebilecek kalite taşımasını sağlamaktadır. Diğer sözleşmelerde bulunduğu gibi doğrultular, işin uygulanacağı yer, işin cinsi ve bedeli, ödemeleri gibi genel hükümler içermesi gerekir.Ayrıca ısı yalıtımı sözleşmesi yapılırken özel olarak tercih edilen malzeme, işin bitme zamanı, malzemelerin T.S.E. şartlarına uygunluğu, sabit fiyat garantisi, doğrultuların sorunlulukları, işçi hakları, iş kazaları mesulluğu gibi detaylarında vurgulanması gerekir.

alternatif-mantolama-sozlesmesi-ornekleri  


Yapılan işin garanti zamanı ve şartları, iki doğrultu amacıyla de eklenecek başka şartlar yazılması gerekir. Yüklenici firmanın mesulluklarının açıkça belirtildiği ödeme koşularının yazıldığı ve iş veren ile yüklenici firmanın mümkün bir sorun karşısında ısı yalıtımı sözleşmesine dayalı bütün kaliteleri kabul ettiği belge doğrultular arasında imzalanmalıdır.Apartman ve site gibi toplu konut alanlarında mesul iş veren olarak yönetici vasfındaki bireyin yüklenici firmayı bularak sözleşmeyi yapması gerekecektir. Hizmet alabilmek istediği firma ile ısı yalıtımı sözleşmesi yaparak her şartın resmileşmesine imkân tanıyacağınız ısı yalıtım programları amacıyla genel hükümlere ek olarak özel şartlar da iki doğrultu amacıyla sözleşme eklerinde belirtilebilir. Bu sayede hem iş verenin hem de yüklenici firmanın mümkün bir sorun ya da tekleme halinde işe dayalı bütün hakları sözleşme ile korunabilmektedir.

Mantolama işi yapacak olan firma ve işveren arasında imzalanması gerekiyor.Firma ve bina yönetimi arasında vaat edilen bütün konular maddelere bağlanması gerekiyor ve iş sürecinde sorun yaşanmaması için bağlayıcı oluyor. 

farkli-mantolama-sozlesmesi-ornekleri  

Tarafların işi veren ve yüklenici firmanın detaylı unvan ve adres bilgileri yazılması gerekiyor. işin konusu ve içeriği kabaca anlatılması gerekiyor. İşin tam içeriği anlatarak, tüm hususlar, maddeler halinde yazılmalı ve işin bedeli, ne şekilde, hangi tarihte ödeneceği, fiyatın sabit kalıp kalamayacağı durumlar mutlaka eklenmesi gerekiyor. İşin en geç başlama Tarihi ve En geç bitiş tarihi belirtilmeli, hava şartlarının elverişli olup olmaması da göz önüne alınarak kaç iş günü süreceği belirtiliyor ve isteğe bağlı, yaptırım amaçlı gecikme tazminatı istenecek ya da istenemeyecek durumlar yazılıyor.

mantolama-sozlesme-ornegi 

Firmanın sorumlulukları, garanti süreci ve garanti şartları belirtilerek işçilik ya da ürün hatalarında firmanın sorumluluklarından ve garantinin geçerli olmayacağı durumlar ayrıntılı belirtilmesi gerekiyor.Bu sözleşmede yazılı olmayan maddeler için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Teknik ve İdari şartnameleri geçerli olup çıkan anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkili oluyor.


İşveren ve işi yapacak firma arasındaki bina mantolama sözleşme örneği şu şekildedir:


Bina mantolama sözleşmesi örneği!

 

DIŞ CEPHE  ISI İZOLASYONU ve BOYA UYGULAMASI  SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

 

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

 

Bu sözleşme, bir taraftan …………. (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan ……………... (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Bu sözleşmenin konusu; İşveren tarafından ………..Bölgesinde yapılacak olan ………….inşaatı ile ilgili olarak,


İşverenin vereceği Projeler ve Proje ölçütleri ile talimatlarına uygun şekilde:

1.Cephelerde 3 cm EPS levhalarla ısı izolasyonun yapılması

2.Mevcut ısı izolasyonu üzerine grenli boyauygulaması işçiliğinin madde 5 de yazılı bedellerle yapılması işidir.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN YAPIM ŞARTLARI

 

Taşaron tarafından yapılacak iş ve hizmetlerin kapsamı


3 cm EPS Isı İzolasyonu Yapılması:

 

1.Cephelere iskele kurulması

2.3 cm kalınlığındaki EPS levhalar yapıştırma yolu ile şaşırtmalı olarak cepheye tu tturulacak.

3.Metrekareye 6 adet gelecek şekilde dübellenecektir.

4.Tüm köşelere fileli köşe profili konulacaktır.

5.160 gramlık sıva filesi 10 cm binili olacak şekilde ısı izolasyonu sıva harcı ile cepheye tutturulacaktır. Daha sonra 2.kat sıva yapılarak yüzey boyaya hazır hale getirilir.

 

Grenli Boya Yapılması:

 

1. Seçilecek renge uygun1 kat astar uygulaması yapılacak.

2. Daha sonra 1 kat grenli boya yapılarak boya uygulama işi tamamlanacaktır.


MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN ÖLÇÜ ESASLARI

 

1.Mantolama ve boya yapılacak alanlar ölçülecek tir,

2.Ölçü biri mi M2 dir.

 


MADDE 5- SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN FİYATI

 

·Madde 3 teki yapım şartları ve Madde 4 teki ölçü esaslarına göre hesaplanacak imalatın birim uygulama fiyatları ve keşif metrajlarına göre işin tutarı aşağıda belirtilmiştir:


1.3 cm EPS Isı izolasyon u uygulaması ( malzeme+ işçilik) 18,50 YTL /M 2’ di r

2.Grenli Boya Yapılması ( malzeme+ işçilik) 5,00 YTL / M2 ’ dir.

Yukarıdaki birim fiyatlandırmaya KDV dahil edilmemiştir.


MADDE6- YUKARIDAKİ ESASLARA GÖRE İŞİN YAKLAŞIK BÜTÇESİ

 

Madde 3’te detaylı olarak maddeler halinde ifade edilmiş olan işlerin yaklaşık metrajları ve bütçeleri aşağıda verilmiştir:


·…………..dış cephe  mantolama metrajı ve buna ait tutar:

( 90,00TL /M2 +15,00TL/M2 ) * 2.000 M2 = 210.000 TL +KDV

·……………. dış cephe mantolama metrajı ve buna ait tutar:  ( 18,50YTL/M2 +5,00 YTL/M2) * 2.400 M2 =56.400 YTL +KDV

TOPLAM TUTAR : 210.000 TL + KDV


MADDE 7 - İŞLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR  

 

Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında Taşaron,

-  Onaylı Uygulama ve Detay projelerine,

-  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel  Şartnamesine,

-  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik ve Özel Şartnamelerine,

-  Türk Standartları Enstitüsü Şartnamelerine, Uygun olarak çalışılacak ve birinci sınıf işçilik ile iş  yapılacaktır

 

MADDE 8- YER TESLİMİ – İŞİN SÜRESİ – İŞE BAŞLAMA  

 

Taşeron, Halide Edip Adıvar ve Feriköy ilköğretim okullarına ait yukarıda detaylandırılmış dış cephe mantolama işlerini, 15 Kasımda işverene, sözleşme koşullarına uygun olarak teslim edecektir.


MADDE 9- ÖDEME  

 

Madde 6 daki bütçenin ödeme şekli:

1.19 .000   TL  25.11.2019 tarihli çek


2.19.000   TL  25.12.2019 tarihli çek


3.19.000   TL  25.01.2020 tarihli   çek


4.19.000   TL 25.02 2020 tarihli çek


5.27.400   TL  haftalıklar halinde nakit olarak taşarona verilecektir.

Bu ödemelerin karşılığı olarak taşarondan teminat senedi alınacaktır.


MADDE 10- İŞİN KONTROLU


İmalatın kontrolü için işveren yapımın her aşamasında yapım şeklini elemanları vasıtası ile kontrol ettirebilir.


MADDE 11- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ve KAZALAR


Taşaron, Sözleşme ve projelerde yer alan, iş ile ilgili teknik şartname hükümleri gereğince yapacağı iş için kendisine verilen projelere göre yapacağı imalatın her aşamasından tüm malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan sorumludur.

Taşaron “İmalat ve montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Taşaron, bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur.

Taşaron montajın başlangıcından bitimine kadar inşaat alanında, şantiye sahasında, yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır.

Taşaron, montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan Taşaron tek başına sorumludur.

Ayrıca Taşaron çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur.

İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz.


MADDE 12- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

 

. Ödeme terminlerine uyması

· İşveren inşaat sahasını montaj gününde malzeme ve araçların girebilmesi için ve iş emniyeti açısından boş ve iş güvenliği şartlarına uygun hazırlayarak taşarona teslim edecektir.

·Uygulama sırasında kullanılacak olan su, elektrik, vb.her türlü sarf  malzemesi İşveren tarafından temin edilecektir.

 

MADDE 13- YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI :


Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle Taşaron, çalıştırdığı işçilerini SSK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Taşaron ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK’ya yatıracak, ve bu işlemlere ait belgelerin  fotokopilerini İşveren’e verecektir.

 

MADDE 14- KULLANILACAK  MALZEME

 

Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş birinci kalite malzemelerden olacaktır.


MADDE 15- FİYAT ÜCRET ve VERGİLERLE RESİMLERDEKİ ARTIŞLAR


Sözleşmenin imzasından sonra meydana gelebilecek malzeme,işçilik veya benzeri bir fiyat artışı için Taşaron’a herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.


MADDE 16-  GECİKME CEZASI


%0.6 olup yukarıdaki koşullara uyulmaması durumunda işveren tarafından taşeronun hak edişinden kesilecektir.


MADDE 17- KANUNİ ADRESLER VE TEBLİGAT


İŞVEREN          :   …………..

TAŞARON           : …………………


Taşaron’ un yukarıdaki adresine yapılan tebligatlar bizzat kendisine yapılmış sayılacaktır


MADDE 1 8 SON MADDE


Bu Sözleşme, bu madde dahil 17 (Onyedi) madde ve 1 (bir) nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak  10...../ 10.../.2018  tarihinde imzalanmıştır


İŞVEREN                                                            TAŞERONMantolama Sözleşme Örneği 2

-SÖZLEŞME-

SÖZLEŞMENİN KONUSU:


              Bu sözleşme, Uzunçayır Sokak 28/B Merdivenköy/İstanbul adresinde bulunan Hacı Ahmet Bey Apartmanı dış kısmına ve iç kısmına ait mantolama ve boya işleri hususunda; taşınmaz adına hareket eden bir taraftan Ne*** D**** (TC:***********)  bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır.)  ile diğer taraftan ”Mimarca Mantolama ve Söve Ürünleri” adına hareket eden Mete Yılmaz ( Kadıköy VD. 2*13***914*) (bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dâhilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.


SÖZLEŞMEDE BULUNAN MADDELER:

1.             YÜKLENİCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER

2.             ÖDEME ŞEKLİ VE TARİHİ

3.             İŞİN KONTROLÜ

4.             YETKİLİ KİŞİLERİN TESPİTİ

5.             ÇIKACAK EXTRA İŞLER

6.             GARANTİ ve TEMİNAT  KAPSAMI

7.             YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR

8.             YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI

9.             İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI

10.          TAAHHÜTTE BULUNAN İŞİN KABULÜ

11.          İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

12.          KANUNİ ADRESLER VE TEBLİGAT

13.          ANLAŞMAZLIK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

14.          SON MADDE VE SÖZLEŞME TARİHİ


EKLER:

1.        

MADDE 1:YÜKLENİCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER:

CAPATECT DALMAÇYALI MARKA veya EXPERT (ŞANTİYE GRUBU) İSO(10002 100/100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ)

S.N

İMALATIN ADI

TOPLAM TUTARI

1

1.       Dış cephe iskelesinin kurulması (çalışma bakanlığı standartlarında yüksek güvenlikli iskele)

2.       Bina çıkmasından üst kısmına Capatect dalmaçyalı 5cm full carbon siyam 16kg/m3 yoğunluklu ısı yalıtım levhasının cepheye yapıştırılması

3.       Yapıştırılan levhaların m2 ye en az 6 adet dübel gelecek şekilde 11,5cm lik plastik çivili capatect marka paraşüt dübelle dübellenmesi

4.       Binada köşe profili gereken yerlere capatect fileli köşe profili atılması

5.       Bina cephesinin capatect veya expert  ısı yalıtım sıvası ile çekilerek üstüne aynı anda (tek katta) 160gr/m2 özelliklerine uygun capatect donatı filesi atılması

6.       Mineral sıvadan önce cephenin capatect kaplama astarı ile astarlanması

7.       Capatect veya expert Mineral kaplama sıvası çekilmesi

8.       Cephenin istenilen renklere silikon esaslı Filli boya marka amphisilan dış cephe boyasıyla boyanması (en fazla iki farklı renk)

9.       İskelenin sökülmesi ve çevrede bulunan inşaat molozları ve çöplerin temizlenerek attırılması

10.    Sol cepheye karo süpürgelik yapılması

25.392,56 ₺

MANTOLAMA AÇIKLAMA!

1.       Dükkanlarda bulunan 1 dairelik tavan altı kısım ve bina çıkmasından başlayarak en üst kata kadar yapılacak

2.        Dublex daireler ve binada bulunan süsleme dişleri sadece mineral sıva olacak

3.       Balkon alınları ve parapet mineral sıva olacak

4.       İç cepheyle irtibatı bulunmayan duvarlar mineral sıva olacak

5.       Mevcut mantolama bulunan yerler mineral sıva olacak

2

MİNERAL SIVA YAPILACAK YERLER

1.       Cephede bulunan tamiratların yapılması

2.       Çıkma altı, parapet, cephede bulunan dişler  ve balkon alınlarının mineral sıva yapılması

3.       Mineral sıvanın üzerinin istenilen renklere silikon esaslı Filli boya marka amphisilan dış cephe boyasıyla boyanması (en fazla iki farklı renk)

5.809,42 ₺

3

DİKEY YAĞMUR OLUKLARININ YAPILMASI

1.429,12 ₺

4

PLASTİK BOYA İŞLERİ

1.       Balkon tavanları ve çıkma altlarının plastik boya ile 2 kat boyanması

669,9 ₺

5

DEMİRLERİN YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI

1.       Cephede bulunan pencere demirlerinin yağlı boya ile boyanması

2.       Balkon demirlerinin yağlı boya ile boyanması

3.       Bina çevresi ve dükkan pencereleride dahil tüm demirlerin boyanması

2.233 ₺

6

PENCERELERİN DIŞTAN CİLALANMASI

1.339,8 ₺

7

MERDİVEN BOYU BOYANMASI

1.       Genel tamiratların yapılması

2.       Merdiven boyunun plastik boya ile kömürlük başlangıcından üst kata kadar 2 kat istenilen renklere boyanması

3.       Trabzan korkulukların yağlı boya ile mevcut renklerine boyanması

3.126,2 ₺

8

GENEL TOPLAM

40.000,00 ₺

Yukarıdaki tabloda tarif edilen işler tüm taşınmazı kapsamaktadır ve fiyatlar MALZEME+İŞÇİLİK+NAKLİYE+İSKELE  olup TOPLAM TUTAR 40.000TL’dir.(Kırkbin Türklirası) Söz konusu fiyatlara KDV dahil değildir.

MADDE 2:

ÖDEME ŞEKLİ VE TARİHİ


Madde 1 de belirtilen Yapılacak işlerin ödeme şekli aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır. Ödeme cinsi türklirasıdır.

ÖDEME SIRASI

TARİH

MİKTARI

YAPILAN ÖDEME İŞVEREN İMZA

ALINAN ÖDEME YÜKLENİCİ İMZA

1.ÖDEME

19.09.2014

10.000TL(ONBİN TÜRKLİRASI)2.ÖDEME

İŞ BİTİMİ TARİH

10.000TL(ONBİN TÜRKLİRASI)3.ÖDEME

SENET TARİHİ

10.000TL(ONBİN TÜRKLİRASI)4.ÖDEME

SENET TARİHİ

10.000TL(ONBİN TÜRKLİRASI) İşveren tarafından ödeme şekline ve zamanına uyulacaktır.

MADDE 3- İŞİN KONTROLÜ:

İmalatın kontrolü için işveren yapımın her aşamasında yapım şeklini kontrol edebilir. Gereğine uygun olmayan ve düzgün olmayan imalat ve malzemelerin değiştirilmesini isteyebilir.


MADDE 4- YETKİLİ KİŞİLERİN TESPİTİ

Yapılacak olan ve madde 1 de belirtilen işlerde yüklenici adına her türlü kararı almaya ve söz konusu işle alakalı her türlü belge evrak vb imzalamaya aşağıda kimliği tanımlanan ve imzası bulunan kişi yetkilidir.

Mete Yılmaz

TC:2311*******


İMZA                                                                                  İMZA

MADDE 5- ÇIKACAK FAZLADAN (ekstra) İŞLER:

Alışılan ve gerekenden başka çıkacak her türlü iş ve imalatta yükleniciden kaynaklanmayan fakat yeniden imalat yapılmak zorunda kalınan işler ekstra kabul edilecektir.(bitmiş imalatın isteğe göre yeniden düzenlenmesi vs…)


Bu tür durumlarda yapılacak iş birim fiyat veya günlük yevmiye usulüne göre ücretlendirilip toplam fiyata eklenecektir. Birim fiyatla hesaplanamayacak kadar az veya birim fiyat usulüne uygun olmayan imalatlar günlük yevmiye usulüne göre ücretlendirilecektir. Günlük yevmiye bir işçi için 140TL+KDV şeklinde ücretlendirilecektir. Ayrıca çıkan ekstra işlerde kullanılan malzeme +nakliye gibi giderlerde maliyete eklenecektir.

Yüklenici bu tür durumlarda işvereni bilgilendirecek yada işverenin elamanlarını bilgilendirecektir. 

MADDE 6- GARANTİ ve TEMİNAT  KAPSAMI:

Yüklenici yaptığı imalatlara iş bitiminden itibaren 2 yıl garanti vermektedir. Ayrıca kullanılan malzemelerin garantisi malzemenin üreticisi firmalar tarafından teknik föyünde bulunan süreyle verilecektir. Malzemeden kaynaklanan hatalardan ve doğuracağı zararlardan malzemeyi üreten firma sorumludur.

Ancak işçilik ve malzemeden kaynaklanan oluşabilecek muhtemel deformasyonları Hacı Ahmet Bey Apt Yönetimi, Yüklenici’ye yazılı olarak bildirecektir.Yüklenici ilgili şikayetle ilgi 3 iş günü içinde teknik personelini görevlendirerek meydana gelen arıza ya da hatalı imalatı düzeltmekle ilgili yazılı iş programını işverene yazılı olarak bildirmekle ve hatasını eksiksiz olarak hiçbir ücret talep etmeksizin  gidermekle yükümlüdür.

Ancak imalatta  garanti kapsamı dışındaki hususlarda oluşacak çarpma kırılma gibi kullanıcı hataları nedeniyle meydana gelen hasarlarda yükleniciden teklif alınarak ücreti karşılığında yaptırılacaktır.

Yüklenici  imalatlarında genel fen ve sanat kuralları ile Bayındırlık ve İkan Bakanlığı’nın belirlediği imalat standartlarına uygun olarak imalat yapacak ilgili imalatlarla yer alan toleransların dışında kalacak şekilde hata yapması durumunda işverenin imzalı tutanağı ile yapılan hata oranı doğrultusunda Yüklenici’ den nefaset bedeli kesilecektir.Nefaset bedeli hatalı yapılan işin %10’nu geçmeyecektir.Yukarıda bahsi geçen Hacı Ahmet Bey Apt uygulaması sırasında iş yapım standartlarının dışına çıkılması,güvenlik tedbirlerinin alınmaması, SGK’sız personelin çalıştırılması,yukarıda taahhüt edilen malzeme dışında işverenin yazılı onayı alınmaksızın bir başka marka ürün kullanılması halinde işveren tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.İşveren uğradığı bütün maddi zararın 3 katı tutarındaki bedeli  yükleniciden talep edebilir.

MADDE 7- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR:

Yüklenici   ‘İmalat ve Montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu İş’de yeterli tecrübe ve deneyimli eleman görevlendirilmesi, iş ve işçiler yönünden iş sahasında alınması gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu hususta alınması gerekli alet, edevatın temini, işçilerin eğitilmesi, iş bu alet, edevatı kullanmalarının sağlanması  ve bunlar ile ilgili tüm giderler ve yemek ihtiyaçları Yüklenici tarafınca karşılanacaktır.

Yüklenici bu iş için istihtam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur.

Yüklenici montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile 3. Şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Ayrıca yüklenici işçilerinin 3.şahıslar vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşverenin yukarıdaki alınması gereken önlemler ve doğacak zararlardan hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.


MADDE 8- YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI :


 •  Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle Yüklenici, çalıştırdığı işçilerini SSK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Yüklenici ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK’ya yatırmakla mükelleftir.Yüklenici Kalkan Köşk Apt.mantolama işlerinde çalıştırdığı işçilerin SGK ‘lı olduğuna dair ilgili dökümleri işverene bir kopyasını verecektir. Yüklenici, sözleşme konusu işleri yaparken, işçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. İşin devamı sırasında doğabilecek her türlü kaza ve zararlardan Yüklenici sorumludur.
 • Yüklenici çalıştırdığı elemanların şantiyede bulundukları süre içerisindeki tüm çalışmalarından sorumlu olacaktır. Dikkatli çalışmalarını, can ve iş güvenlikleri ile ilgili tüm konuları çözmek, gerekirse bunun temini için İŞVEREN’i uyarmak Yüklenici ‘nin sorumluluğundadır.
 • Yüklenici, sigortasız işçi çalıştırmayacak,  emniyet kemerini takmadan, baretini giymeden ve emniyet tedbirlerini almadan hiç bir işçisine görev vermeyecek ve 18 yaşından küçük işçi çalıştırmayacaktır.
 • Sigorta girişi yapılmamış olan işçiler inşaat sahasına çıkartılmayacak olup, Yüklenici günlük çalışan personelin isim listesini işe çıkmadan İŞVEREN’ e bildirecektir.
 • Yüklenici çevresel risk faktörlerini en aza indirecek önlemleri alacaktır. İŞVEREN ‘in  çevreyi koruma kurallarına, çevre korunması ile ilgili tüm kanun ve yükümlülüklere uyacaktır.
 • Yüklenici çalışmaları sırasında oluşturduğu atıkları toplayacak, tiplerine göre ayırarak İŞVEREN tarafından gösterilen yerde toplayacaktır.
 • İşçilerin yemek temini ve dağıtılması, bulaşıkların yıkanması Yüklenici’ ye aittir.
 • Sözleşme konusu işlerde çalıştırılan personelin tüm ihtiyaçları; yemek, yol ücretleri ve diğer giderleri İşçilerin yemek temini ve dağıtılması, bulaşıkların yıkanması Yüklenici’ ye aittir.
 • Yüklenici, bütün çalışanlarının şantiye içi ve dışı hareketlerinden dolayı, işle ilgili olsun olmasın, üçüncü şahıslara karşı doğrudan sorumludur.
 • Yüklenici işin seyir ve süratine uygun olarak ve diğer iş programlarını aksatmayacak şekilde İŞVEREN tarafından onaylanacak sayıda ve nitelikte ekip, makine ve teçhizatı işyerinde bulundurmak zorundadır. Yüklenici, İŞVEREN’in talebi üzerine (gerektiğinde) işçi, araç, ekip ve makina sayısını arttırmak zorundadır. Gerek duyulması halinde gece vardiyası yapılacak bunun için İŞVEREN, Yüklenici’ye ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
 • Yüklenici, İŞVEREN’ in teknik veya idari her türlü denetimlerde göreceği aksaklıkları düzeltecek ve İŞVEREN’ in mallarına vereceği zararı tazmin edecektir. Bu işler için Yüklenici ek hiçbir ücret veya süre isteyemez. İŞVEREN bu gibi hatalı uygulamalardan dolayı uğrayacağı zararı ayrıca Yüklenici’ den talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 9- İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI

Yüklenici sözleşmenin resmi olarak imzalanmasından ve işverenin gerekli izinleri almasından sonra en geç 2 gün içinde taahhüt ettiği işlere başlamak için yukarda adresi yazılı taşınmazda elemanları ve gerekli ekipmanları ile hazır bulunacaktır. Yüklenici işe başladıktan sonra 40 iş günü içinde taahhüt ettiği işleri bitirecektir.Bu 40 iş günü zaman zarfında yükleniciden kaynaklanmayan veyahut mucbir sebepler olursa yüklenici tarafından tutanak tutularak işi bitirme zamanına eklenecektir.(mucbir sebepler:hava muhalefeti,deprem sel gibi doğa olayları,tatiller, yasalardan ve izinlerden kaynaklanan iş durdurmaları, zamanında sipariş edilmeyen ve yüklenicinin uhdesinde bulunmayan malzeme gecikmeleri, işin gidişatını etkileyecek derecede kesilen elektrik ve su vs…)


MADDE 10 TAAHHÜTTE BULUNAN İŞİN KABULÜ

Yüklenici taahhütte bulunduğu işleri doğru noksansız ve teknik şartnamelerine uygun yapıp bitirdikten sonra işverene yazı yoluyla bunu bildirir. Yazılı bildirimden sonra en geç 7 gün içinde işveren belirlediği bir günde taahhüt edilen işin kesin kabulünü yapar. Bunun için yüklenici veya yetkilisi belirtilen günde söz konusu taşınmazda hazır bulunurlar. İşin doğru noksansız ve teknik şartnamesine uygun olduğu anlaşılınca altı müştereken imzalanacak olan iş teslimi ve iş bitirme evrakları imzalanır. Bu tarihten sonra garanti süresi de başlamış olur.

MADDE 11- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI:

 • İş veren madde 2 de belirtilen ödeme şekline uyacaktır. İşveren mali yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirecek verdiği ödeme programına uyacak.Uymaması halinde yüklenici o güne kadar yaptığı malzeme ve işçilik toplamlarının 3 katını talep ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 • Uygulama sırasında, sözleşmeye konu iş için kullanılacak olan su, elektrik, vb. her türlü sarf malzemesi işveren tarafından temin edilecektir.
 • İş veren ekstra bir iş buyurduğu veya istediği zaman yükleniciyle fiyatını konuşacak ve anlaşmaya varıldıktan sonra ekstra iş veya işler yüklenici tarafından yapılacaktır. Aksi durumda madde 5 deki kurallar geçerli olacaktır.
 • İşveren bu sözleşme imzalandıktan sonra madde 1 de tarif edilen işlerden birinden veya birkaçından vazgeçemez, vazgeçtiği için verilen iş toplam fiyatlarından düşüm isteyemez.
 • İşveren her türlü kanuni izinleri almakla yükümlüdür.


MADDE 12- KANUNİ ADRESLER ve TEBLİGAT:

İŞVEREN: Merdivenköy Mahallesi, Uzunçayır Sokak No:**/** Kadıköy/İSTANBUL

YÜKLENİCİ: Altıyol, Göksel Sitesi: No**/** Kadıköy/İSTANBUL

Taraflar yazılı olarak adres değişikliği bildirmedikleri sürece, tarafların yukarıdaki adresine yapılacak tebligatlar usulüne uygun şekilde yapılmış sayılacaktır.


MADDE 13- Anlaşmazlık ve İhtilafların Çözümü

Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


MADDE 14- SON MADDE:

 Bu Sözleşme, bu madde dâhil 14 madde 7 sayfa ve 2 nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak  

……………..tarihinde imzalanmıştır.

               İŞVEREN                                                                                                 YÜKLENİCİ

Hacı Ahmet Bey Apartmanı Yönetimi                                                            Mimarca Mantolama ve Söve Ürünleri

             Ned*** De***                                                                                           Mete Yılmaz